Kontakt

polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych, w tym danych osobowych, pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego pod adresem www.sopur.pl (dalej: Strona internetowa) przez Innowacyjno – Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR, ul. Jakóba Hechlińskiego 19, 85-825 Bydgoszcz; NIP PL554-023-61-86, KRS 0000139132.

I. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Dane, w tym dane osobowe są gromadzone, przetwarzana i wykorzystywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych jest Innowacyjno- Wdrożeniowa Sp. z o.o. SOPUR, ul. Jakóba Hechlińskiego19, 85 – 825 Bydgoszcz zwana dalej „Administratorem”.

3. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail:

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób fizycznych, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

5. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych osób fizycznych zależy od sposobu interakcji dokonywanej pomiędzy stroną internetową sopur.pl a tą osobą, której dane osobowe są przetwarzane, w szczególności może być to związane z prowadzeniem korespondencji mailowej.

6. Strona internetowa wykorzystuje dane osobowe, które zostały udostępnione w związku z nawiązaniem korespondencji mailowej lub aktywnością (przeglądaniem) na ww. stronie internetowej.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania ww. danych może być brak możliwości skutecznego dokonania określonych czynności, jak na przykład brak możliwości odczytania wiadomości mailowej przez adresata.

8. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest potrzeba podjęcia czynności – na jego żądania – które mają na celu skuteczne wykonanie tych czynności (np. udzielenie odpowiedzi na wiadomość mailową, rozpatrzenie reklamacji).

9. Informujemy, że odbiorcą danych osobowych, mogą być podmioty świadczące usługi wsparcia IT dla Administratora.

11. Informujemy, że dane, w tym dane osobowe mogą przekazywane do państwa trzeciego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku wykorzystaniem narządzi wspierających funkcjonowanie Strony internetowej i analizę danych statystycznych (firma Google).

11. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

12. Udzielona zgoda może być wycofana w dowolnym momencie pisząc do nas wiadomość mailową. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

13. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje w każdym czasie prawo do:

a) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

b) dostępu do danych osobowych;

c) żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych;

d) cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu.

II. Cookies

Strona www.sopur.com.pl korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Zawierają one przede wszystkim informację potrzebne do tworzenia statystyk. Do zbieranych danych można zaliczać przede wszystkim czas odwiedzin strony, nazwę stacji klienta (identyfikowaną za pomocą protokołu HTTP), adres strony internetowej za pomocą którego nastąpiło wejścia na stronę internetową czy też informacje o przeglądarce osoby odwiedzającej ww. stronę. Wykorzystywane pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez odwiedzającego ze stron www i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze sklepu i serwisu. Modyfikacja zakresu udostępnienia ww. danych możliwa jest przez za pomocą indywidualnego ustawienia własnej przeglądarki internetowej. Ograniczenie zakresu gromadzenia plików cookies może wpłynąć (ale nie musi) na możliwość zapoznawania się z materiałami zamieszczonymi na stronie www.sopur.com.pl